Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: T-ShirtToppers.nl
E-mailadres: info@tshirttoppers.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van T-ShirtToppers.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen T-ShirtToppers.nl en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt T-ShirtToppers.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Binnen deze 14 dagen dient de consument de retourzending te melden via info@tshirttoppers.nl. Daarna heeft de consument nog eens 14 dagen om het product daadwerkelijk te retourneren.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Binnen enkele dagen na ontvangst van de retourzending zal T-ShirtToppers.nl het aankoopbedrag terugstorten op dezelfde rekening waarmee is betaald.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. T-ShirtToppers.nl neemt geen bedrukte items retour, tenzij het product verkeerd is bedrukt of de bedrukking niet op de juiste positie staat.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen indien T-ShirtToppers.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 8 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. T-ShirtToppers.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door T-ShirtToppers.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover T-ShirtToppers.nl kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. T-ShirtToppers.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan T-ShirtToppers.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal T-ShirtToppers.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan T-ShirtToppers.nl te melden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. T-ShirtToppers.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij T-ShirtToppers.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij T-ShirtToppers.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door T-ShirtToppers.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen T-ShirtToppers.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.